Forssan Vanhan Koulun Kilta

Forssan Vanhan Koulun Kilta on perustettu Forssan yhteislyseon entisten oppilaiden muodostamaksi yhteisöksi, jonka tarkoituksena on vaalia yhteisiä koulumuistoja ja ylläpitää oppilaiden keskinäisiä yhteyksiä järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia. Myöhemmin pohjaa laajennettiin ottamalla mukaan myös Linikkalan lukiossa opiskelleet.

Kilta on julkaissut kolme kirjaa, joiden tuotosta jaetaan vuosittain stipendejä koulun nykyisille oppilaille. Kahta viimeisintä kirjaa on edelleen saatavana. Kilta on vuosittain järjestänyt vuosikokouksen yhteydessä ohjelmallisen tilaisuuden. Näiden tilaisuuksien julisteet löytyvät pienoiskoossa tästä

Killan kotipaikka on Forssa, mutta jäsenet asuvat ympäri maata. Siksi tämä www-sivusto sekä yhteystietorekisterimme, erityisesti sen sähköpostiosoitteet ovat meille tärkeitä yhteydenpitovälineitä. Auta osaltasi päivittämään ja täydentämään yhteystietoja ilmoittamalla omasi ja tuntemiesi tietoja Kimmo Leinolle osoitteeseen fvkk@fvkk.fi. Tietysti voit myös soittaa 050-5110551.

Yhdistyksen säännöt

FORSSAN VANHAN KOULUN KILLAN SÄÄNNÖT

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 2.12.1989 ja muutettuina kiltakokouksissa 20.4.1991, 24.4.1993 ja 15.3.2008.

Killan nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnan laatu


Rekisteriin merkitsemättömänä yhdistyksenä perustetun killan nimi on Forssan Vanhan Koulun Kilta. Sen kotipaikka on Forssan kaupunki


Killan tarkoituksena on toimia vuonna 1899 toimintansa aloittaneen, ensimmäisenä Suomessa maalaiskuntaan (Tammelaaan) perustetun oppikoulun Forssan yhteiskoulun ja Forssan yhteislyseon, sekä Linikkalan lukion oppilaiden yhdyssiteenä. Se pyrkii edistämään kanssakäymistä jäsentensä kesken ja ja vaalimaan koulun perinteitä sekä pitämään yllä stipendejä koulun oppilaille.

Killan jäsenyys


Killan jäseneksi voi liittyä jokainen Forssan yhteiskoulussa, Forssan yhteislyseossa tai Linikkalan lukiossa opiskellut, opettanut tai hallinnollisissa tehtävissä toiminut henkilö. Liikeyritykset, järjestöt ja vastaavat voivat liittyä kannattajajäseniksi.


Tilivuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää edellisen vuoden kiltakokous


Killan toimintaa ansiokkaasti edistäneen henkilön voi kiltakokous kiltatoimikunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi, jos vähintään kaksi kolmasosaa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä sitä kannattaa.

Killan hallinto

§6
Killan ylimpänä toimielimenä on kerran vuodessa kokoontuva kiltakokous. Muuna aikana Killan hallinnosta huolehtii sen yhdistyslain mukaisena hallituksena toimiva kiltatoimikunta puheenjohtajanaan kiltavanhin.

§7
Vuosittainen kiltakokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenille lähetetään kirjalliset kutsut noin kolme viikkoa ennen kokousta ja samaan aikaan julkaistaan kokouskutsu ilmoituksena Forssan Lehdessä.

§8
Vuosittaisessa kiltakokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kiltatoimikunnan kertomus päättyneestä toimintavuodesta.
 2. Toimintavuoden tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä kiltatoimikunnalle.
 3. Hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma.
 4. Päätetään meneillä olevaa tilivuotta seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 5. Hyväksytään alkaneen vuoden talousarvio.
 6. Valitaan kiltatoimikunnan viisi jäsentä kahdeksi vuodeksi.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavalle toimintavuodelle.
 8. Valitaan mahdolliset toimikunnat ja työryhmät.
 9. Käsitellään muut asialuettelossa mainitut asiat ja sellaiset jäsenten tekemät esitykset, joista kiltatoimikunta on antanut lausuntonsa ennen kokouksen alkua.

§9
Kiltakokouksessa on kullakin läsnäolevalla jäsenellä yksi ääni

§10
Killan hallituksena toimii kiltatoimikunta, jonka 5-9 jäsentä kiltakokous valitsee kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi. Kiltatoimikunta valitsee keskuudestaan kiltavanhimman ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

§11
Kiltatoimikunta kokoontuu kiltavanhimman kutsusta tarpeen vaatiessa. Kiltatoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

§12
Kiltatoimikunnan tehtävänä on:

 1. Edustaa Kiltaa sellaisisissa asioissa ja sellaisin valtuuksin, jotka voivat kuulua rekisteröimättömän yhdistyksen hallituksen toimivaltaan.
 2. Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.
 3. Kutsua koolle kiltakokous ja valmistella asiat.
 4. Valvoa ja huolehtia kiltakokousten päätösten toimeenpanosta sekä johtaa ja valvoa kaikkea Killan toimintaa.
 5. Tehdä aloitteita kiltakokoukselle Killan tarkoitusta edistävistä tai muutoin sen toimin nan piiriin liittyvistä asioista sekä laatia ehdotus vuotuiseksi toimintasuunnitelmaksi.
 6. Hoitaa Killan hallintoa ja sen liittymis- ja jäsenmaksujen keruuta ja näin kertyvien rahavarojen käyttöä Killan hallinto- ym. kuluihin sekä laatia vuosittaiselle kiltako- koukselle kirjallinen kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tilinpidosta, samoin ehdotus talousarvioksi.

§13
Killan nimen näiden sääntöjen 12§:n 1. kohdassa tarkoitettujen asioiden hoitamiseksi kirjoittaa kiltavanhin (puheenjohtaja) tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä kiltatoimikunnan sen jäsenen kanssa, jonka tehtäväpiiriin asia lähinnä kuuluu tai joka on asian hoitanut, muutoin yhdessä Killan sihteerin kanssa.

§14
Killan hallintoelimissä asiat ratkaistaan muissa kuin kunniajäsenen valitsemista, näiden sääntöjen muuttamista tai Killan purkamista koskevissa asioissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

§15
Killan toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja toimintakertomus on jätettävä kiltakokouksen kyseessä olevaksi tilivuodeksi valitsemille tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen seuraavan toimintavuoden vuotuista kiltakokousta.

Sääntöjen muutos ja Killan purkaminen

§16
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kiltakokouksessa, jos asiasta on mainittu kokouksen asialuettelossa ja muutosehdotus saa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksen laskettuna annetuista äänistä.

§17
Päätös Killan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuuden kuukauden välein pidettävässä kiltakokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksella laskettuna kaikista annetuista äänistä. Päätöksen voimaantulon edellytyksenä on myös, että kummankin kokouksen asialuettelossa mainitaan asia ja sen kulloinenkin käsittelyvaihe.

Jos Kilta purkautuu ja sen haltuun jää käteisenä tai tilille rahaa, jota ei tarvita Killan omiin tai sen purkamisesta johtuviin kuluihin, luovutettakoon se käytettäväksi Forssan Linikkalan koulun oppilaiden stipendeihin perustamalla Seniorikillan stipendirahasto.

§18
Muutoin noudatettakoon soveltuvin osin, mitä laki yhdistyksistä ja erityisesti sen rekisteriin merkitsemättömiä yhdistyksiä koskeva neljäs luku säätää.

Forssan Vanhan Koulun Kilta

fvkk@fvkk.fi